စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ


Ministry of Labour/ location / June 23, 2022


စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

 

/documents/20143/0/1+%286%29.pdf/1ac17bfb-d781-49ce-6da7-ff8f0f6452cc?t=1655966213729