လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / October 04, 2021

Service Department

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Service Link

https://www.ptd.gov.mm/Services.aspx

Website လိပ်စာ

https://www.motc.gov.mm/

FAQs