Document

Document - 68 items


ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှုအကူးအပြောင်းဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ- မတ်လ

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:192
Language:Myanmar

Report on Myanmar Labour Force Survey-2015

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:329
Language:English

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:51
Language:Myanmar

HANDBOOK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2014

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:58
Language:English

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုနှစ်

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:54
Language:Myanmar

HANDBOOK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2011-2013

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:58
Language:English

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:49
Language:Myanmar

HANDBOOK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2010

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:52
Language:English

HANDBOOK ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT INDICATORS, 2009

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:51
Language:English

လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်ကိန်းများ လက်စွဲစာအုပ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်

Publisher: Ministry of Labour, Department of Labour
Publication Date:
Page:46
Language:Myanmar
HOT NEWS
January 4,