စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်း

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက အမျိုးသား စီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန(၂)ဌာန အဖြစ် တည်ရှိ ခဲ့ပါသည်။

၂။ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးစတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းအရပ်ရပ်ကို စိစစ်ပြုစုရေးဆွဲရန်အတွက် အမျိုးသား စီမံကိန်း၀န်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားစီမံကိန်း ၀န်ကြီးဌာနသည် စက်မှုလက်မှု ၀န်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍ လည်းကောင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှု၀န်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသား စီမံကိန်း၀န်ကြီးဌာန အနေနှင့် သီးသန့်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်မတိုင်မီ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာနကို ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း (၅)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးစာချုပ်များကို စိစစ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများညှိနှိုင်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှ စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှု အကူအညီများနှင့် ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီများ ရယူရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။

၄။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော် ဝန်ကြီးဌာန အမည်ဖြင့် ဝန်ကြီးရုံး၊ ငွေစာရင်းစစ်ရုံးများအပါအဝင် ဌာနအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း (၁၇) ခုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးစနစ်နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ တော်လှန်ရေးအစိုးရလက်ထက် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ထုတ်ရေး အစီအစဉ်အရ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပင်ရင်း လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း/ လုပ်ငန်း(၁၅)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။

၆။ နိုင်ငံတော်မှ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသော စီးပွားရေးစနစ်သစ်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေစွာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအား အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနများအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း (၇) ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားရှိခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လုပ်ငန်း ဌာနကြီး (၆) ခုနှင့် ဦးစီးဌာန (၆) ခု စုစုပေါင်းဌာနကြီး (၁၂) ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်၀န်ကြီးဌာနကို ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကိုလည်း ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနအောက်မှ ခွဲထွက်၍ သီးခြားဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် လုပ်ငန်း (၁) ခုနှင့် ဦးစီးဌာန (၂) ခုတိုးချဲ့၍ လုပ်ငန်းဌာနကြီး (၅) ခုနှင့် ဦးစီး ဌာန (၈) ခု စုစုပေါင်းဌာနကြီး (၁၃) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။

၈။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝချင်း ဆက်စပ်တူညီသည့် ဝန်ကြီးဌာနများကို ပေါင်းစည်းမှုအရ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန (၂) ခုတို့အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန (၁) ခုတည်းအဖြစ် ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၉။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၂၈) ရက်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနအောက်တွင် ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၈) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

မူဝါဒ

    ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများကို နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့် တည်ဆဲလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအရလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသည့် မူဝါဒများနှင့် ပေါင်းစပ်၍လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နေသောဝန်ကြီးဌာနများ၏ မူဝါဒများနှင့် ချိန်ညှိ၍ အောက်ပါအတိုင်း ရေးဆွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုရေး၊

(၂)  နိုင်ငံတော်မှ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများ၊ မော်ကွန်းများကို ရယူစုဆောင်းရေး၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အားထားရသည့်မော်ကွန်းတိုက်အဖြစ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊

(၃) စာရင်းအင်းစနစ် ပြည့်စုံတိကျ မှန်ကန်စေရေးအတွက် လူမှု-စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရေး၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းစေရေး၊ ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့်စေရေး၊ စာရင်းအင်း အရည်အသွေး ပြည့်ဝစေရေးနှင့်  စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာကို ဖော်ဆောင်၍ လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊

(၄) နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ စွမ်းအားပြည့် အသုံးပြုနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးနှင့် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ စနစ်တကျ တည်ဆောက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒများ ချမှတ်ဖော်ဆောင်ရေး၊

(၅) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဦးစီးဌာနများ၏ စာရင်းထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ အငြိမ်းစားလစာ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခေတ်မီဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားစေရေး၊

(၆) ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာဘဏ်များနည်းတူ လျင်မြန် သွက်လက်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ ပံ့ပိုးပေးရေး၊

(၇) ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော ချေးငွေများကို တောင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်အရောက် ထုတ်ချေးရေး၊ တောင်သူ လယ်သမား၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး၊

(၈) အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် တစ်ဆင့်အာမခံလုပ်ငန်း အခန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ပြည်သူများ သိရှိနားလည်စေရေး၊

(၉) နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကိုက်ညီသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး၊ ငွေကြေးနှင့် ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုများ စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

(၁၀) အခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း လျှော့ချရေး၊ ငွေချေးစာချုပ်ရောင်းဝယ်သည့် စျေးကွက် (Secondary or Trading Market) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

ရည်မှန်းချက်

      နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားလျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ၊ အခွန်အကောက်စနစ်များ ခေတ်မီလာစေရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန်၊

လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ကဏ္ဍနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် အချိုးကျမျှတ ဖွံ့ဖြိုးစေမည့် အမျိုးသားစီမံကိန်းများရေးဆွဲ တင်ပြရန်၊

၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းအစဉ်အလာ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်၊ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေး စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများ မပျက်စီးစေရန်နှင့် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရန်၊

၃။    စာရင်းအင်း အရည်အသွေး ပြည့်ဝစေရေးနှင့် စာရင်းအင်းစနစ် ပြည့်စုံတိကျ မှန်ကန်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ရန်၊

၄။ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများရှိ ယာဉ်များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းပြုစုထားရှိရန်၊ စွမ်းအားပြည့် အသုံးချနိုင်စေရန်နှင့်  ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်များ စိစစ်ခွင့်ပြုရန်၊

၅။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်မှုကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြရန်၊ ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ စိစစ်တင်ပြရန်နှင့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၆။ Core Banking စနစ် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပြီး လျင်မြန်သွက်လက်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ဖြင့် ပြည်သူဗဟိုပြု ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရေးနှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရေးတို့ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၇။ ဘဏ်လုပ်ငန်းသုံး ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ၊ ခေတ်မီနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများအား အထောက်အပံ့ပေးသည့် (Trade Financing) ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်၊

၈။ နိုင်ငံတော်၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဘဏ်လုပ်ငန်းဖြင့် ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊

၉။ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ပြည်သူများ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို အာမခံထားခြင်းဖြင့် ငွေကြေးပြေလည်မှုရရှိစေရန်၊ ငွေစုဆောင်းသည့်အလေ့အထ တိုးပွားစေရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ အရင်းအနှီး စုဆောင်းမှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် အာမခံစနစ်အပေါ် ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိလာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၀။ ဘတ်ဂျက်လိုငွေနှင့် ဂျီဒီပီ အချိုးအား ၅ % ထက် မကျော်လွန်စေရန် ရည်မှန်းပြီး နှစ်လတ် ဘဏ္ဍာရေးမူဘောင်ရေးဆွဲ၍ အသုံးစရိတ်ဘောင်များ ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (Fiscal Transparency) ပိုမိုအားကောင်းစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
၁၁။ ပင်စင်ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းဖြင့်  ပင်စင်အသုံးစရိတ်ခိုင်မာ၍   ရေရှည်တည်တံ့ စေရန်နှင့် စားဝတ်နေရေးဖူလုံစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၂။ အစုရှယ်ယာဈေးကွက်နှင့် ပြည်တွင်းငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပိုမို ကျယ်ပြန့်စေရန်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများမှ အစုရှယ်ယာ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေအရင်းအနှီးများရရှိ၍ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားလာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၃။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ပီပြင်စွာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ခေတ်မီသော အခွန်ဌာနတစ်ရပ် ဖြစ်လာစေရန်၊ အကောက်ခွန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ခေတ်မီစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁၄။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်လာစေရေးနှင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

​​​​​​​    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို အောက်ပါ ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၈) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(၁)    အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊
(၂)    ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
(၃)    စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊
(၄)    ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊
(၅)    စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊
(၆)    မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊
(၇)    မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၊
(၈)    မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊
(၉)    မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊
(၁၀)    မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊
(၁၁)    ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊
(၁၂)    ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊
(၁၃)    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊
(၁၄)    အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊
(၁၅)    ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
(၁၆)    ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊
(၁၇)    အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး၊
(၁၈)    ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊

 

Website လိပ်စာ

www.mopf.gov.mm

 

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

၁။ ဘွဲ့လွန်စာရင်းအင်းပညာဒီပလိုမာ (Post Graduate Diploma in Statistics) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂။ E-Pension လျှောက်ထားခြင်း

၃။ ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

၄။ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၅။ Online Phone Billing System