တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၂၇ ခု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 16, 2023

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ICT System များအတွက် အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 18, 2023

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 19, 2023

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Trade Statistics Software ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 05, 2022

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ( Open Tender ) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 12, 2022

e-Deposit စနစ်အပါအဝင် FI Gateway နှင့် Government Transaction Portal ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 20, 2022

MPFMp-A-GS701:Invites bids for Supply and Installation of IT Equipment for Network Operation Center (NOC) for Mini Data Centers and Support Services for the Internal Revenue Department

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 15, 2021

MPFMp-C2-GS745:Invites bids Share Point Software Licenses – Supply & Implementation for the Myanma Economic Bank.

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 11, 2021

MPFMp-C2-GS744: Supply of Electrical Power Equipment for Myanma Economic Bank

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 28, 2020

HOT NEWS
January 4,