အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၄၀ ခု


မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 31, 1990
စာမျက်နှာ:64
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 23, 1993
စာမျက်နှာ:34
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ပြည်ပခရီးစဉ် (Outbound Tour) ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:မြန်မာ

လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ကြေး၊ လိုင်စင်ဒဏ်ကြေးနှင့် ဝန်ဆောင်ကြေးများသတ်မှတ်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 30, 2019
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဟိုတယ် (သို့မဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Directives for Coastal Areas

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 04, 2018
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 17, 2018
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ