လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၅ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် လွှဲအပ်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် ပြန်လည် သုံးသပ်မှု/ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ပြန်လည် သုံးသပ်မှု/ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် အယူခံမှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ရှေ့နေလိုင်စင်ကဏ္ဍ

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်