ကြေငြာချက်များ - ၃၃၆၈ ခု

Last Number

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Posted on February 16, 2021

Last Number

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Posted on February 16, 2021

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ပြည်သူသို့အသိပေးချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 15, 2021

နိုင်ငံတော်၏အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံ့တာဝန်များကို မပျက်မကွက် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင် မဝင်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်မှုပြုနေသူအချို့က နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိအားပေးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်းကို ကြားသိနေရပါ သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ( ၅ / ၂၀၂၁) ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 15, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ( ၅ / ၂၀၂၁) ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ( ၆ / ၂၀၂၁) ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 15, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ( ၆ / ၂၀၂၁) ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၃ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်

Republic of the Union of Myanmar Ministry of Planning, Finance and Industry Announcement No (2/2021)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 14, 2021

1. The government has been conducting relief measures on taxation to help ease the pain for businesses affected by COVID-19 pandemic and made an exemption for the 2 per cent advance income tax on exports from 1.4.2020 to 31.1.2021.

Fourth Amendment of the Ward or Village-Tract Administration Law

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 14, 2021

1. The State Administration Council hereby enacts this Law according to Article 419 of the State Constitution of the Republic of the Union of Myanmar.

Amendment of Law Protecting the Privacy and Security of the Citizens

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 14, 2021

1. The State Administration Council enacts this law according to Article 419 of the State Constitution of the Republic of the Union of Myanmar.