၄၁၄ ကြေညာချက်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် တပ်ဖွဲ့/ ဦးစီးဌာနများအတွက် စက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Posted on December 04, 2018

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် တပ်ဖွဲ့/ ဦးစီးဌာနများအတွက် စက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ...

Nomination Lists to attend English Language Training for Government Officials

Posted on November 15, 2018

Nomination Lists to attend English Language Training for Government Officials

ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁)၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့့််အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားခြင်း

Posted on November 13, 2018

ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁)၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့့််အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားခြင်း