၈၁၀ ကြေညာချက်များ

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 21, 2019

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 15, 2019

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 15, 2019

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အများသိစေရန် ကြေညာချက်(၁.၃.၂၀၁၉)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on March 14, 2019

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 12, 2019

တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 11, 2019

တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း