လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၂ ခု


အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကဒ်များ ထုတ်ပေးခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ