မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဌာနခွဲ(၂)ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဌာနခွဲ (၂)ခုမှာ ဌာနခွဲ(၃)နှင့် ဌာနခွဲ(၄)တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဌာနခွဲ(၃)တွင် ဌာနစု(၅)နှင့် ဌာနစု(၆) ဟူ၍ ဌာနစု(၂)စု ရှိပါသည်။ ဌာနခွဲ(၄)တွင် ဌာနစု(၇)နှင့် ဌာနစု(၈)ဟူ၍ ဌာနစု(၂)စု ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲ(၃)၊ ဌာနစု(၅)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

- ဝန်ကြီးချုပ်၏ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊NGO,UN အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ
- ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိစ္စ
- ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ
- လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စရပ်များ
- စည်းရုံးရေးကော်မတီကိစ္စရပ်များ
- ပင်စင်ကိစ္စရပ်များ
- ထောက်ပံ့ကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များ
- မြေ/အဆောက်အဦကိစ္စရပ်များ
- ယာဉ်၊စက်ကိရိယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊ စာရေးကိရိယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
- အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၃)၊ ဌာနစု(၆)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ၊ စည်ပင်သာယာရေး)
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၄)၊ဌာနစု(၇)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၊ လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး)
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

ဌာနခွဲ(၄)၊ဌာနစု(၈)၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

- ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဝန်ကြီးများ၏ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စရပ်များ
- ဝန်ကြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်များ
- သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများမှ ဝန်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များ
- အစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးပွဲ၊အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ

Website လိပ်စာ

www.mandalayregion.gov.mm

 

Web Portal 

www.emandalay.gov.mm