အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၄၃ ခု


အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၉) နိုင်ငံ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နမူနာပုံစံများ

ထုတ်ဝေသူ: Asean (9) Country
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 14, 2023
စာမျက်နှာ:45
ဘာသာစကား:English

Procedures Manual for Transport Officials (ASEAN CBTP) - Myanmar Version

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 13, 2023
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

Procedures Manual for Transport Officals(ASEAN CBTP) - English Version

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 13, 2023
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

Procedures Manual for ASEAN Private Sector Transporters (Myanmar Version)

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 13, 2023
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

Procedures Manual for ASEAN Private Sector Transporters

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 13, 2023
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

Myanmar National Transport Master Plan

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 01, 2014
စာမျက်နှာ:391
ဘာသာစကား:English

လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြများ (၂၀၂၂) ခုနှစ်

ထုတ်ဝေသူ: Road Transport Administration Department, Ministry of Transport and Communications
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 21, 2022
စာမျက်နှာ:121
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Guidelines for Safety Recommendations (1st Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 22, 2020
စာမျက်နှာ:46
ဘာသာစကား:English

Operational, Human Factor and Organizational Aspects Manual (1st Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 07, 2020
စာမျက်နှာ:148
ဘာသာစကား:English

Myanmar Civil Aviation Requirements (MCAR) AIG – Investigation of Accidents and Incidents (2nd Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 23, 2017
စာမျက်နှာ:39
ဘာသာစကား:English
HOT NEWS
January 4,