အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၃၆ ခု


Guidelines for Safety Recommendations (1st Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 22, 2020
စာမျက်နှာ:46
ဘာသာစကား:English

Operational, Human Factor and Organizational Aspects Manual (1st Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 07, 2020
စာမျက်နှာ:148
ဘာသာစကား:English

Myanmar Civil Aviation Requirements (MCAR) AIG – Investigation of Accidents and Incidents (2nd Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 23, 2017
စာမျက်နှာ:39
ဘာသာစကား:English

Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) Accident Investigation Handbook (2nd Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 05, 2018
စာမျက်နှာ:228
ဘာသာစကား:English

Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) Policy Manual (2nd Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 31, 2017
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:English

Accident Site Safety Manual (1st Edition)

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 06, 2018
စာမျက်နှာ:16
ဘာသာစကား:English

Myanmar Aircraft Accident and Incident Investigation Rules

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 12, 2018
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:English

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 19, 2022
စာမျက်နှာ:131
ဘာသာစကား:myanmar

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 26, 2020
စာမျက်နှာ:64
ဘာသာစကား:myanmar

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဉပဒေအမှတ် (၆)
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 26, 2020
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:မြန်မာ