အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၇ ခု


The Bills of Lading Act

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 11, 1856
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 21, 1925
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Merchant Shipping Act

ထုတ်ဝေသူ: The Government of the Union of Burma
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:130
ဘာသာစကား:English

The Myanmar Registration of Ships Act

ထုတ်ဝေသူ: The Union of Burma
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 01, 1948
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 19, 2015
စာမျက်နှာ:40
ဘာသာစကား:English-Myanmar

ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 31, 2014
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 03, 2015
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:English-Myanmar

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: The Union of Burma
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 1856
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:English

The Union of Myanmar Aircraft (Public Health) Rules 1946

ထုတ်ဝေသူ: State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 31, 2010
စာမျက်နှာ:180
ဘာသာစကား:English