ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၁။ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးများ၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။ ဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းစီမံရေးနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရသူများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၄။ ပြည်တွင်းပြည်ပနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ပြပွဲနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်သော ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိစ္စများ ကြီးကြပ်ခြင်း။

၅။ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် အခွန်အခဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ခြင်း။

မူဝါဒရေးရာဌာန

၁။ မူဝါဒ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊

၂။ ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီးမှ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များကို မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီ/မညီ စိစစ်ခြင်း၊

၃။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သဘောတူထားသည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

၄။ လွှတ်တော်အပါအဝင် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကော်မတီအသီးသီးသို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊

၆။ ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒသာမက ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်း များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများကို စိစစ်တင်ပြခြင်း။

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

၁။ နှစ်တို/နှစ်ရှည်၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခြင်း။

၂။ ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏စီမံကိန်းများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

၃။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စုစည်းထားသောစာရင်းအင်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များအား အခြားဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေရာတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအား စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။ သတင်းအချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းများအား ICT နည်းပညာသုံးစွဲ၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း။

၆။ တိုင်းဒေသကြီးများ၊ ပြည်နယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုအစဉ်ကြီးကြပ်ခြင်း။

၇။ E-Government နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။ သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်၍ အကဲဖြတ်စီစစ်ခြင်း။

၉။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူကြီးကြပ်သော အသင်းအဖွဲ့များ၏ ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းများအား ICT နည်းပညာဖြင့်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၁။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။ ဌာနများ၏လစဉ်ရသုံးဘဏ္ဍာငွေအချက်အလက်များကို စီစစ်ခြင်း။

၃။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းစဉ်များအားခံယူရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းမှ ထွက်ပေါ်လာသောအချက်လက်များကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်း။

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၁။ ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများမှ မေးမြန်းလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြေကြားပေးခြင်း။

၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် များအား Websiteနှင့် Social Mediaတို့တွင် လွှင့်တင်ခြင်း။

၃။ E-Government၏ ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသ ကြီးများနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် video conferencing စနစ်ဖြင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၄။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးပွဲများ၊ အခမ်းအနားများနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လှုပ်ရှားမှုများအား ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာသော အထူးခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် မော်တော်ကား ယာဉ်တန်းခရီးစဉ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်တန်းခရီးစဉ်များ၊ စက်ဘီးယာဉ်တန်းခရီးစဉ်များ၊ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်များ၊ စက်တပ်ရွက်လှေခရီးစဉ်များ၊ မြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်များနှင့် စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် ခွင့်ပြုမိန့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။ ခရီးစဉ်သတင်းများကို မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) သို့ပေးပို့ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန Websiteနှင့် Facebookတို့တွင် ခရီးစဉ်သတင်းများ လွှင့်တင်ခြင်း။

ဦးစီးရုံး

၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်များ ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများ၊ မိန့်ခွန်းများနှင့် ခရီးစဉ်များအား စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၏ အိမ်အလုပ်သမားများအား လစာများစီမံပေးခြင်း။

၄။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့ထံ တင်ပြသောစာများအား ဝင်စာမှတ်ပုံတင်ခြင်း။

၅။ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောဝန်ထမ်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုဌာနခွဲ

၁။ ဟိုတယ်၊မိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာလိုင်စင်များစီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း။

၂။ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ စီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း။

၃။ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ စီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း။

၄။ ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်များ စီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း။

၅။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊အမိန့်များ နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုကြီးကြပ်ခြင်း။

၆။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသောလုပ်ငန်းလိုင်စဉ်များ အားစစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း။

၇။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း။

၈။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လေးမျိုးအားထုတ်ပေးသောဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန၊ နယ်ရုံးခွဲများ၏ အလုပ်တာဝန်များအားစီမံခြင်း။

၉။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားမြင့်တင်ရေး၊သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား လူအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနနှင့်အတူတူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း။

လေ့ကျင့်ပေးရေးနှင့်ပညာပေးရေးဌာနခွဲ

၁။ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် အခြားကိစ္စများသို့ ကိုယ်စားလှယ် စေလွတ်ရန် အတွက် တာဝန်ခံစေလွတ်ခြင်း။

၂။ ပြင်ပပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းများအားညှိနှုင်းကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်တန်းအဆောင်အအုံများတည်ဆောင်နိုင်ရန် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွင်ခြင်း။

၄။ သင်တန်းနှင့်သင်တန်းသားရာဇဝင်များအား မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်း။

၅။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ဒေသအလိုက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအားစီစဉ် ခြင်း။

၆။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်း။

၇။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ပေးရေးနှင့်သင်တန်းပေးရေးဌာနခွဲ၏အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစီမံ ခြင်း။

၈။ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်း။

စီမံကိန်းဌာနခွဲ

၁။ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအဆိုပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက် အလက်များအားပြည်တွင်း၊ပြည်ပလုပ်ရှင်များထံသို့အသိပေးခြင်း။

၂။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များမှတင်ပြလာသောဟိုတယ်စီမံကိန်းအဆိုပြုချက်များ အားစစ်ဆေးခြင်း။

၃။ ဟိုတယ်ဇုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏အခြားဌာနခွဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအသစ်များဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်စီမံခြင်း။

၅။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပဟိုတယ်စီမံကိန်းများအတွက် စာချုပ်ဥပဒေပြဌာန်းချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီစီမံခြင်း။

၆။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုစီမံခြင်း။

၇။ စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဟိုတယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော်ခြင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။

၈။ စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုအပေါ်ဥပဒေအရဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအားစီစစ်တင်ပြခြင်း။

၉။ ဟိုတယ်၏လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အခွန်အခများနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၀။ စီမံကိန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။

၁၁။ စာချုပ်များပြုစုရေးသားခြင်း။

နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ

၁။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ)၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ(ဂျီအမ်အက်စ်)၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်(စီအယ်လ်အမ်ဗွီ)၊ ဧရာဝတီ- ကျောက်ဖယား-မဲခေါင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ(အက်မက်စ်)၊ ကဏ္ဍစုံနည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမည့်အစီအစဉ်။

၂။ ဌာနများ၏လစဉ်ရသုံးဘဏ္ဍာငွေအချက်အလက်များကိုစီစစ်ခြင်း။

၃။ နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ခရီးသွားမြှင့်တင်မှုဌာနခွဲ

၁။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်၊ ခရီးစဉ်ဒေသများနှင့် ရေရှည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း ပွဲစဉ်များကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန်ဖန်တီးခြင်း။

၂။ ခရီးသွားမြှင့်တင်မှုတိုးတက်စေရန်ရေးသားထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာစောင်များဖြစ်သည့် brochures, pamphlets,CD/DVD များကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားပြပွဲများတွင် ပြသခြင်း၊ ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများသို့ပေးပို့ခြင်း။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံရှိခရီးစဉ်ဒေသများမြှင့်တင်စေရန် pamphlets နှင့် brochures များ ထုတ်ဝေခြင်း။

၄။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာခရီးသွားပြပွဲများ၊ workshops,forums နှင့် seminars များသို့ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည် များအား စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသာမက အလားအလာရှိသော အခြားနိုင်ငံများသို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။ ခရီးသွားမြှင့်တင်မှုနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းပွဲစဉ်များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။ ပြည်တွင်းဒေသအလိုက်ခရီးသွာမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များကျင်းပနိုင်ရေးအားပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၁။ လစာ၊ပင်စင်၊အလုပ်သမားကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ အဆောက်အအုံနှင့်စက်ပစ္စည်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ဌာန၏ဌာနတွင်းစာရင်းအင်းနှင့် တရားဝင် လုပ်ငန်းများအားစီမံခြင်း။

၂။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

၃။ ပုဂ္ဂလိကသို့ဌားရမ်းထားသည့်ဟိုတယ်များနှင့် JV ဟိုတယ်များမှဌားရမ်းခများတောင်းခံခြင်း။

၄။ နိုင်ငံခြားငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်၍စီမံခြင်း။

၅။ လချုပ်စာရင်းပြုစုခြင်း။

၆။ နှစ်ချုပ်စာရင်းများအရစာရင်းပေါင်းချုပ်ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။

၇။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကို ပြန်လည်ဖြေကြားတင် ပြခြင်း။

၈။ ရုံးခွဲများပူးပေါင်း၍ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ရည်မှန်းချက်များ

  • ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိရောက်စွာ ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံတကာခရီးသွားဒေသအဖြစ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ နှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ကို ကာကွယ်ပေးရန် နှင့် ၎င်းတို့ဘက်မှလည်း တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်။
  • ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် လုံခြုမှုကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်။
  • ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်မှုကို အတူတကွ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး မြှင့်တင်ရန်။
  • ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ကို ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်။
  • နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည် တည်တံခိုင်မြဲသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို အလေးပေးသော တာဝန်သိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
  • ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဒေသခံများအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို ဖော်ဆောင်ရန်။
  • ပြည်တွင်းပြည်ပ လေ့ကျင်သင်တန်းကျောင်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျွမ်းကျင်သူများမှ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒ(၆)ရပ်

၁။ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေရှာဖွေပေးသည့် အရေးကြီးသော စီးပွားရေးကဏ္ဍဖြစ်စေေ ရး၊

၂။ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ ဓလေ့ထုံး စံများ၊ ရေမြေတောတောင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊

၃။ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ တိုးတက်ကျယ်ပြန့်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

၄။ နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသတွင်း ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူစာချုပ်များကို နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့်ယှဉ်၍ တတ်စွမ်းသမျှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး၊

၅။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရာတွင် ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ပါဝင်ဖြည့်ဆည်း အကျိုးပြုစေရေး၊

၆။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အများပါဝင်မှုရှိသော တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရေး။

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

https://tourism.gov.mm/zw/united-nations-world-tourism-organization/

Website လိပ်စာ

www.tourism.gov.mm

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

၁။ ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၂။ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၃။ မီးပုံးပျံ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၄။ သင်္ဘော လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၅။ ရေယာဉ် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း