စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

သမိုင်းကြောင်း


    မြန်မာနိုင်ငံကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဘဝမှ လယ်ယာကိုအခြေခံသော စက်မှုလက်မှု နိုင်ငံအဖြစ်သို့လည်းကောင်း ထိုမှတစ်ဆင့် စက်မှုနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းရေးကို ရှေးရှု၍ စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာ၊ စက်နှင့်စက်အရန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စက်ရုံကြီးငယ်များစွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွင် စားသောက်ကုန်၊ ဝတ်ဆင်ကုန်၊ လူသုံးကုန် ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စက်ရုံကြီးငယ်များသည် ပြည်သူပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဟူ၍ သုံးမျိုးသုံးစားရှိခဲ့ပါသည်။ 

    မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးအချိန်တွင် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေဖြင့်  ၁၉၅၂ ခုနှစ်အထိ သီးခြားဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘဲ အခြားကဏ္ဍများနှင့်ပူးတွဲ၍ စက်မှုလက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို  တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ဌာနခွဲ၊ ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း (၈)ခု တို့ဖြင့် သီးခြားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

  ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အရ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁)ဖြင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမည်ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကော်ပိုရေးရှင်း (၁၆) ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သည် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကို ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃)ဖြင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂.၁၂.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၉၅/၂၀၁၁ အရ အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့အား စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန(၃) ခု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း (၆) ခုနှင့် ဗဟိုဌာန (၂) ခု၊ စုစုပေါင်းဌာန (၁၂) ခု ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် -
    (က)  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
    (ခ)    စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
    (ဂ)    စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
    (ဃ)  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
    (င)    အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (စ)    အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (ဆ)   အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (ဇ)    အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း
    (ဈ)    ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
    (ည)   စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း
    (ဋ)    သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန
    (ဌ)    အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန

    စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းသဘာဝတူညီမှုရှိသော ဦးစီးဌာနများပါဝင်နေခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကဏ္ဍနှင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အချို့ဌာနများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံများအား ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းခြင်း၊ အကျိုးတူ/ဖက်စပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်အပ်နှံရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၄) မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၁.၄.၂၀၁၄ ရက် နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန (၂)ခု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း (၆) ခုနှင့် ဗဟိုဌာန(၁) ခု၊ စုစုပေါင်းဌာန(၁၀)ခု တို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
    (က)   ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
    (ခ)    စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
    (ဂ)    စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
    (ဃ)   အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (င)    အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (စ)    အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (ဆ)   အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း
    (ဇ)    ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
    (ဈ)    စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း
    (ည)   သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန

    နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်အရ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကို ကျစ်လစ်မှုရှိစေရန် လိုအပ်ခြင်းကြောင့် ဝန်ကြီးရုံးအား တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဦးစီးဌာနအချို့အား လိုအပ်ချက်အရ အမည်ပြောင်းလဲ၍ ပြင်ဆင်လျှော့ချဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗဟိုဌာနကို ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

    အထက်ပါအချက်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ၂၅.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၅) မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၁.၄.၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန (၂) ခုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း(၄) ခု၊ စုစုပေါင်း (၇) ခု တို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
    (က)  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
    (ခ)    စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
    (ဂ)    စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
    (ဃ)   အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (င)    အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (စ)    အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
    (ဆ)   မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

    အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံတွင် အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ အမှတ်(၁၈) အကြီးစားစက်ရုံ(အင်းကုန်း)အား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

     ထို့နောက် အမှတ်(၁၁)အကြီးစားစက်ရုံ(ရန်ကုန်)၊အမှတ်(၁၂)အကြီးစားစက်ရုံ(ထုံးဘို)၊ အမှတ်(၁၃)အကြီးစားစက်ရုံ(မကွေး)၊ အမှတ်(၂၅)အကြီးစားစက်ရုံ(မြိုင်)တို့ကို ၁၃.၁.၂၀၁၆ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆)မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ၁၀.၁၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆)မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
    
    နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၃/၂၀၁၉ အရ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အမှတ်(၇)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သထုံ)နှင့် အမှတ်(၈)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)တို့အား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့မှုအရ စက်မှုကဏ္ဍ၏ ဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုအင်အားကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

    နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၉ အရ  ၃.၅.၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၁၁၇/ ၂၀၂၁ ဖြင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

 

မျှော်မှန်းချက်

 • ခေတ်မီစက်မှုနိုင်ငံထူထောင်ရန်

ရည်မှန်းချက်

 • စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများကို ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
 • လုပ်သားအခြေပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အားပေးဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမှတဆင့် ပို့ကုန်ဦးစားပေးစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

မူဝါဒ

 • စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် စက်မှုကဏ္ဍများဘက်ညီဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လယ်ယာအခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်များတန်ဘိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးတက်လာစေရေး၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ပြီး အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ထူထောင်ခြင်းဖြင့်သွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်ကုန်နှင့် ပြည်ပပို့ ထုတ်ကုန်များ တိုးမြင့်လာစေရေး၊
 • စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများ အောင်မြင်မှုရရှိစေရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများ ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးအတွက်နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖိတ်ခေါ်၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊
 • စက်မှုထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရန်အတွက် သုတေသနနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
 • ပြည်တွင်းရှိ သယံဇာတကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုပြီး တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်စေရေးနှင့် စွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေး။

လုပ်ငန်းစဉ်များ

 • နိုင်ငံပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရေးနှင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်မည်။
 • နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများအား ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ နည်းပညာသစ်များထပ်တိုးခြင်းတို့ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးဆောင်ရွက်မည်။
 • အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် ဈေးကွက်၊ နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကူအညီအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
 • စက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းရှိသူများဖြစ်သည်အထိ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်မည်။
 • စွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမူဘောင်များထွက်ပေါ်လာရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို အောက်ဖော်ပြပါ ဦးစီး/လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး                              

       
( ခ) စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန      

       
( ဂ) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 

       
(ဃ) အမှတ် (၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း          

       
( င) အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း           

       
( စ) အမှတ် (၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း            

               
(ဆ) မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း                             

       

 

Website လိပ်စာ

www.industry.gov.mm

ဝန်ဆောင်မှုများ

( ၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

( ၂) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

( ၃) ဓာတုပစ္စည်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း

( ၄) ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း

( ၅) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း

( ၆) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံတွင်းမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်ခွင့်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း

( ၇) ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

( ၈) ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(၉) ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်း

(၁၀) အသုံးပြုနေသော ဘွိုင်လာများအား နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း

(၁၁) ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

(၁၂) ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း

(၁၃) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း

(၁၄) ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း

(၁၅) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(၁၆) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း

(၁၇) လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မှုများစစ်ဆေးခြင်း

(၁၈) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန (DRI) ထံမှ နည်းပညာ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရန် လျှောက်ထားပေးခြင်း

(၁၉) အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကဒ်များ ထုတ်ပေးခြင်း

(၂၀) Credit Guarantee Insurance (CGI) စနစ်ဖြင့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME Recommendation Letter များ ထုတ်ပေးခြင်း