လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာ

၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်က လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညွွှန်ကြားရေးမှူးရုံးဖွင့်လှစ်ကာ သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်

၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်က လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညွွှန်ကြားရေး မှူးရုံးဖွင့်လှစ်ကာ သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချ ထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၂ ခု နှစ်တွင် လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် သို့လည်းကောင်း ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေး၊ ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အရ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းရုံးညီညွတ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနဟူ၍ ပြင် ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာ သည့်အခါ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနအား ဖျက်သိမ်းပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝမ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်ပြင်ဆင်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာန အပါအဝင် ဦးစီးဌာန(၃)ခုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန ဟူ၍ဦးစီးဌာန(၂)ခု သာရှိပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေမှာအရာထမ်း (၂၆၅)ဦးနှင့်အမှုထမ်း (၂၈၇၆)ဦး၊စုစုပေါင်း အင်အား(၃၁၄၁)ဦး ရှိပါသည်။ထို့နောက်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် ခရိုင် ရုံးနှင့်သင်တန်းကျောင်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရာ တွင်ဝန်ထမ်းများလိုအပ်သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားများထပ်မံ တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၊ ၃၁.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီး ဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အား အခြေ အနေမှာ အရာထမ်း( ၆၂၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၃၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၄၉၃၄)ဦးရှိပါ သည်။

၁.၄.၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အား အခြေအနေမှာ အရာထမ်း( ၆၂၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၃၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၄၉၃၄)ဦးသို့လည်းကောင်း၊ ၁၀.၃.၂၀၁၆ရက်နေ့တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအားထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့သဖြင့် အရာထမ်း(၆၂၄)ဦး၊အမှုထမ်း (၄၆၃၂)၊စုစုပေါင်း (၅၂၅၆)ဦးသို့လည်းကောင်းရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၆.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏အင်အားများထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေမှာအရာထမ်း(၁၉၆၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၄၆၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၆၅၇၉)ဦးထိရှိခဲ့ပါသည်။

၃၁.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန၏ အမည်အား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဟု အမည် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာနတွင် မူလရှိသည်‌့ အင်အားများအနက် ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏ အင်အားများမှ ထုတ်နှုတ်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအင်အား အခြေ အနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်     ဌာနအမည်                                             အရာထမ်း     အမှုထမ်း     စုစုပေါင်း

(က) ဝန်ကြီးရုံး                                                     ၅၀ ဉီး          ၁၁၅ ဉီး        ၁၆၅ ဉီး

(ခ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန                                   ၇၆၅ ဉီး       ၈၃၈၃ ဉီး      ၉၁၄၈ ဉီး

(ဂ) ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန      ၁၁၂၀ ဉီး      ၅၈၁၄ ဉီး      ၆၉၃၄ ဉီး

(ဃ) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန                      ၅၄ ဉီး         ၂၆၄ ဉီး         ၃၁၈ ဉီး

                                               စုစုပေါင်း        ၁၉၈၉ ဉီး    ၁၄၅၇၆ ဉီး     ၁၆၅၆၅ ဉီး

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၁၉၄၇ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးမရမီကာလတွင်အမျိုးသားယာယီ အစိုးရက“အမျိုးသမီး များနှင့် ကလေးများတိုးတက်ရေးအဖွဲ့”ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ထိုအဖွဲ့ကိုအမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးဌာနဟူ၍ အစိုးရကတိုက်ရိုက်အုပ် ချုပ်သောဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁.၄.၁၉၅၃ နေ့မှစ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် လူမှုရေးရာကြီးပွားရေးဌာနဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက် နေ့မှစ၍ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ရောက်ရှိသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ တွင် လူမှုရေးရာကြီးပွားရေးဌာနအမည်မှ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလက်ထက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကို “လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန”ဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူများအားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများတန်းတူညီမျှရရှိစေမှုကိုအခြေခံသောလူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ရည်ရွယ်ချက် များနှင့်အညီလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ဆောင်လျက် ရှိသည်။

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီ အချိန် ကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် လူမှုရေးရာနှင့်ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး စစ်ပြေးချေးငွေများ ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရရှိသည့် အချိန်တွင် ပညာရေး၊လူမှုရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မူလလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁-၁၁-၁၉၅၁)နေ့တွင် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စစ်ပြေးချေးငွေပြန်လည်ကောက်ခံခြင်း၊ သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ရပ်ရွာအိုးအိမ်များစွန့်ပစ်ရသူများ၊အိုးအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူများကိုကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၇-၃-၁၉၅၂)နေ့တွင် လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ပြေး ချေးငွေများကောက်ခံခြင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း လုပ်ငန်း များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများပေါ်ပေါက်လာရာလူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန် လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၅၇ခုနှစ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်း၍ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်ခံဦးစီးဌာနအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကို အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန (EOC)၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း(DMTC)၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး(၁၅)ရုံး နှင့် ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး(၂၉)ရုံးတို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ပါသည်။

 

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနသည်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အလေးထား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ၊ လူကုန်ကူးခံရ သူ များ၊ လိင်ကုန်ကူးခံရသူများ၊ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးများ၊ ကလေး စစ်သားများ၊ သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျူးလွန် ခံရ သူများ၊ အမှုရင်ဆိုင်နေရသော ကလေးများ၊ လမ်းပေါ်ရောက် ကလေးများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ပြည့်တန်ဆာ ဆိုင်ရာ ပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝဘေးနှင့် လူကြောင့်ဖြစ်သောဘေး၊ ဘေးဒဏ်ခံ ပြည်သူများပြန်လည်ထူထောင်မှု ပေးခြင်း ဖြင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံသော လူမှုအသိုက် အဝန်းဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုသော ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ဌာနခွဲ(၆)ခုရှိပြီး အောက်ပါ လုပ်ငန်းရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -
(၁) ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
(၂) ကလေးနှင့်လူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
(၃) အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
(၄) သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
(၅) မသန်စွမ်းသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
(၆) မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
(၇) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေး လုပ်ငန်း
(၈) လူမှုကရုဏာစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
(၉) လူကုန်ကူးခံရသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ
(၁၀) လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်−
(၁) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် လူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဘေးအန္တရာယ် များကြောင့် ဘေးဒုက္ခခံစားကြရသည့် ပြည်သူများအားလတ်တလောစားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရေး အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း၊
(၂) မြစ်နှင့်ပင်လယ်အတွင်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားဘေး အန္တရာယ် တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ နယ်မြေရပ်ခြားသို့ ရောက်ရှိသွား ကြ သည့် ဒုက္ခသည်များအားကူညီထောက်ပံ့ခြင်း၊
(၃) လူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြောင်းရွှေ့ ကြသူများ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိသော နယ်မြေအတွင်းမှ ပြန့်ကျဲနေသောအိမ်ခြေများအား အခြားလုံခြုံသောဒေသသို့ စုစည်းပြောင်းရွှေ့ရသောပြည်သူများအားထောက်ပံ့မှု ပေး ခြင်း၊
(၄) ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှားတိရိစ္ဆာန်များဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးထားသောသီးနှံများပျက်စီးသဖြင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး ဘေး ကျ ရောက်သူများအားထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း၊
(၅) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေသမှဘေးသင့်ပြည်သူများကောင်းမွန်သော လူနေမှု ဘဝရရှိစေရေးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကို အစိုးရဌာနများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းမှအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ၊လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊အလှူရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
(၆) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးဆိုင်ရာပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဖွဲ့စည်းပုံ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်
၁။ ဝန်ကြီးရုံး
၂။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့်
၃။ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

၄။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန ဟူသည့်ဦးစီးဌာန(၃)ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး တွင် ဌာနခွဲ (၅) ခုရှိ ပါသည်−
(၁)အုပ်ချုပ်ရေး နှင့်လူ့အရင်းအ မြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ
(၂) မူဝါဒ၊ ဉပ ဒေနှင့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းစိစစ် ရေးဌာနခွဲ
(၃) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
(၄)ပြည်တွင်း ပြည်တွင်း ပြည် ပဆက်ဆံ ရေး နှင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး ဌာနခွဲ
(၅) ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေး ရေးနှင့်ဘတ် ဂျက်ဌာနခွဲ

Website လိပ်စာ

www.moswrr.gov.mm