ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့ပြစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ မြို့သစ်များ တည်ထောင်ခြင်း။

(ခ)   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

(ဂ)   ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အခြေချနေထိုင်သင့်သည့် လူဦးရေကိုသာ နေထိုင်ခွင့် ပြုရန်သတ်မှတ်ခြင်း။

(ဃ)  အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း။

(င)    ကျူးကျော်အိမ်များ၊ ကျုးကျော်အဆောက်အအုံများ၊ ကျုးကျော်ရပ်ကွက်များ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းရွေ့နေရာ ချထားခြင်း။

(စ)    လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ယင်းတို့ကို ပြင်ဆင်ထိန်း သိမ်းခြင်း။

(ဆ)   ယာဉ်နှင့် အနှေးယာဉ်များသွားလာခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။

(ဇ)    ပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်း၊ အပန်းဖြေနေရာများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(ဈ)    လမ်းမီးပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ည)   ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဋ)    ရေလှောင်ကန်များ၊ ရေပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(ဌ)    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဍ)    ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဎ)    ဈေးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

(ဏ)   လမ်းဘေးဈေးဆိုင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။

(တ)    မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က)  ကော်မတီရုံး

(ခ)   စီမံရေးရာဌာန

(ဂ)   ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

(ဃ)   ရာပြတ်ဌာန

(င)  အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)

(စ)    အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

(ဆ)    အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

(ဇ)   အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေစီးရေလာစီမံခန့်ခွဲမှု)

(ဈ)    မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန

(ည)   ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာန

(ဋ)  တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

(ဌ)   ယာဉ်ယန္တရားစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

(ဍ)    မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

(ဎ)   ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

(ဏ)   ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန

(တ)  ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန

(ထ)   မြို့ပြစီမံကိန်းဌာန

(ဒ)   လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန
 

Website လိပ်စာ

            https://www.ycdc.gov.mm

ရရှိနိုင်သော Online ဝန်ဆောင်မှုများ