ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

ဖွဲ့စည်းမှု

၁။      ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၁၆၁) အရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပါသည်-

(က)

မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် (၂) ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခဲ့သဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

၅၆ ဦး

(ခ)

ပဲခူးတိုင်းလူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၀.၁% အထက်ရှိသော တိုင်းရင်း သား ကိုယ်စားလှယ်

၁ ဦး

(ဂ)

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ညီမျှသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ဥပဒေနှင့်အညီ အမည် စာရင်း တင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်

၁၉ ဦး

 

 

                                                           ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း

၇၆ ဦး

၂။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် ဥပဒေပြုရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေး တို့အပြင် လိုအပ်ပါက အခြားရေးရာကိစ္စရပ်များကို လေ့လာတင်ပြနိုင်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခုကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ကာလသတ်မှတ်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

          (က)    တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ

          (ခ)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

          (ဂ)     စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

          (ဃ)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာကော်မတီ

          (င)     အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

          (စ)     စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

          (ဆ)    ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ

          (ဇ)     စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

          (စျ)     သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

          (ည)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

          (က)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း။

          (ခ)     ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း။

          (ဂ)     ဥပဒေပြုခြင်း။

          (ဃ)    အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်း။

          (င)     လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း။

 

ရည်ရွယ်ချက်များ

၄။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ငန်းများ ပီပြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

(ခ)     နောက်ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်မည့် လွှတ်တော်များအတွက်လည်း အမွေခံကောင်းများပေးနိုင်ရန်။

(ဂ) ရရှိထားပြီးသော အောင်မြင်မှုများကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်နှင့် နောင်လာမည့် လွှတ်တော်များတွင်လည်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်။

(ဃ)    ပြည်သူလူထု၏ လိုအင်ဆန္ဒများကို ဖြည့်ဆည်းတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ပိုမိုအားကောင်းထိရောက်သည့် လွှတ်တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရန်။

 

ရည်မှန်းချက်များ

၅။      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

                        (က)    ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး။

(ခ)     လွှတ်တော်ကော်မတီများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

(ဂ)     ကိုယ်စားပြုရေးနှင့် ထိတွေ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး။

(ဃ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး။

(င)     လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး။

 

Website လိပ်စာ

http://bagoregion.hluttaw.mm/