ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်

မူဝါဒ

၁။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အနေဖြင့် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွါးကို ကိုယ်စားပြုပြီး        မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးတည်ချက်များ အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် လွှတ်တော်၏ မူဝါဒများကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်-

          (က)    တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊

          (ခ)     လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် တရားမျှတရေး၊

          (ဂ)     မတူကွဲပြားမှုကို လေးစားရေးနှင့် တန်းတူညီမျှရေး၊

          (ဃ)    ရိုးသားမှုနှင့် သိက္ခာရှိရေး၊

          (င)     ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊

          (စ)     လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရေး၊

          (ဆ)    စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး၊

          (ဇ)     စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝရေး။

 

ရည်မှန်းချက်များ

၂။    ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ပိုမိုမြင့်မားသော လူနေမှုဘဝအတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေရန်နှင့် ဥပဒေပြုရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်၍ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုရှိသော တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်သည့်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သော ဥပဒေများ၊ ပြည်သူများ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းသည့် ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် လိုက်နာမှုရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊

(ခ) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ပေးရန်၊

(ဂ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ကြီးကြပ်နိုင်ရေး နည်းစနစ်တစ်ခု ထားရှိရန်၊

(ဃ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င) ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ) လွှတ်တော်၏ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာစေရန်နှင့် လွှတ်တော်ကို လူထုယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်လေ့လာ သင်ကြားရေးစင်တာတစ်ခု ဖန်တီးရန်၊

(ဆ) လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ပီပြင်အားကောင်းလာစေရန်၊

(ဇ) ပြည်သူနှင့်ထိတွေ့ပြီး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးနှင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သော ဥပဒေများ၊ ပြည်သူများ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းသည့် ဥပဒေများရေးဆွဲခြင်းနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်း၊

(ခ) စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စောင့်ကြည့်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရန်၊

(ဂ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ကြီးကြပ်နိုင်ရေးနည်းစနစ်တစ်ခုထားရှိရန်၊

(ဃ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င) ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ) လွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာစေရန်နှင့် လွှတ်တော်ကို လူထုယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိနိင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်လေ့လာ သင်ကြားရေးစင်တာတစ်ခု ဖန်တီးရန်၊

(ဆ) လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ပီပြင်အားကောင်းလာစေရန်၊

(ဇ) ပြည်သူလူထုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ရန်။

 

Website လိပ်စာ

http://www.kachinstate.hluttaw.mm/